Your browser does not support JavaScript!
104學年度入學

 

姓名
論文方向
指導教授
附註
游丞舜      
吳憶雲      
蔡玉成      
周斐雲 獨立書店與在地經營之研究 榮芳杰  
董靜蓉 文化資產保存與維護的經費來源探討—以群眾募資為例 榮芳杰
 
黃彥慈 情意教育融入社會科學習領域之研究 倪進誠
 
李秋雲 達悟族民族植物研究 張瑋琦  
林珈安 緑色運輸消費者之購買決策關鍵因素分析 黃書偉